Persondatapolitik

Formål og baggrund:

Formålet med denne ”Persondatapolitik” er at oplyse om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med vores sagsbehandling. 

Der kan være flere årsager til, at vi har registreret personoplysninger om dig.

Du kan eksempelvis være klient hos os, modpart til en af vores klienter (skadelidt eller forsikringskunde), eller vidne i en retssag.

De registrerede oplysninger om dig kan komme enten fra dig selv eller fra andre.

I henhold til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, skal vi – som dataansvarlig – give dig oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger.

Behandling af dine personoplysninger:

Helt overordnet kan vi oplyse, at vi – ved behandlingen af dine personoplysninger – iagttager en række helt grundlæggende principper om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed.

Vi har således kun registreret de personoplysninger, som er nødvendige for vores sagsbehandling.

Lovligt grundlag for behandlingen af dine personoplysninger

I henhold til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, skal der været et lovligt grundlag for behandlingen af dine personoplysninger.

Grundlaget for vores registrering og behandling af oplysninger er retsplejeloven med tilhørende regler, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. 

I henhold hertil kan grundlaget være den kontrakt eller en aftale, som du – som klient – har indgået med os vedrørende advokatbistand, og det kan også være et af dig givet samtykke.

Af yderligere grundlag kan nævnes en retlig forpligtelse, hvilket eksempelvis kan være, at det efter retsplejeloven og de advokatetiske regler kræves, at vi medvirker til at belyse de sager, som vi påtager os.

Grundlaget for behandling af følsomme personoplysninger vil typisk være, at behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Grundlaget for behandling af dine personoplysninger kan efter omstændighederne også ske på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.  1, litra f. Dette er tilfældet, hvor vores behandling af dine personoplysninger er af væsentlig betydning for, at vi kan forfølge vores klients legitime og berettiget interesse, og hensynet til at dine interesser ikke overstiger denne interesse.

Kategori af personoplysninger

Det afhænger af din tilknytning til os, hvilke typer af personoplysninger vi har registreret om dig.

Der kan været tale om almindelige (ikke-følsomme) oplysninger, herunder navn, adresse mv., men der kan også være tale om følsomme personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, fagforeningsforhold og strafbare forhold. 

Videregivelse af dine oplysninger

Det kan – som led i vores sagsbehandling – være nødvendigt, at vi videregiver dine personoplysninger til andre, f.eks. domstolene, andre advokater eller offentlige myndigheder, og dette vil altid ske inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven samt de øvrige regler, advokatvirksomheder er underlagt, herunder regler om tavshedspligt.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger:

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 10 år efter afslutningen af den sag, hvori dine oplysninger er indgået.

Vi vurderer dog konkret i hver enkelt sag, hvor længe opbevaring fortsat er nødvendig, og vi sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at have dem af hensyn til opfyldelsen af de formål, som de blev indsamlet til.

Kan et samtykke trækkes tilbage?

I de tilfælde, hvor det lovlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er et af dig afgivet samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. 

Dette kan du gøre ved at kontakte os.

Vi skal for god ordens skyld oplyse, at din tilbagetrækning af samtykke først har virkning fra tidspunktet for tilbagetrækningen, og tilbagetrækningen påvirker således ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. 

Hvilke rettigheder giver databeskyttelsesforordningen dig?

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder.

 1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 1. Ret til berigtigelse (rettelse):
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
 1. Ret til sletning:
  I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 1. Ret til begrænsning af behandling:
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
 1. Ret til indsigelse:
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 
 1. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvor kan jeg klage?

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. 

Datatilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 København
+45 33 19 32 00

Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig: 

Grosen & Svith Advokater
Bredgade 30
1260 København 
Cvr.nr. 34 40 19 93
Tlf. 2483 1042

Mail:
www.grosen-svith.dk

Du kan også skrive direkte til den advokat, som du har haft kontakt til.